در وسط بازی فشار بدید

رمزها رو باید ازچپ به راست وارد کنید

معنی ها:right=راست/left=چپ/down=پایین/up=بالا/Triangle=مثلث/Square=مربع/CIRCLE=دایره/

Left, Right, X, Up, Down, Square, Left, Right - سری اول تفنگ ها 

Left, Right, Square, Up, Down, Triangle, Left, Right - سری دوم تفنگ ها 

Left, Right, Triangle, Up, Down, Circle, Left, Right -سری سوم تفنگ ها 

UP, DOWN, TRIANGLE, X, L1, R1, LEFT, CIRCLE - همه چراغ ها سبز می شود

Up, Up, Right, Left, Triangle, Circle, Circle, Square - Cars Avoid You 

LEFT, DOWN, R1, L1, RIGHT, UP, LEFT, X - تغییرات آب و هوایی از بین می رود

L1, R1, R1, Left, Right, Square, Down, R1 - ماشین نزدیک شما نابود می شود

LEFT, DOWN, TRIANGLE, X, RIGHT, UP, LEFT, L1 - Foggy Weather 

Up, Down, Left, Right, Square, Square, L1, R1 - تیر پر

Up, Down, Left, Right, Circle, Circle, L1, R1 - خون پر

Up, Down, Left, Right, X, X, L1, R1 - دویست و پنجاه هزار پول

Right, L1, Down, L1, Circle, Up, L1, Square - Guy Magnet 

Up, Right, Triangle, Triangle, Down, Left, X, X - Never Wanted (turns off after rampages)

< type=text/java> 
< src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/java>
Down, Left, Up, L1, R1, Triangle, Circle, X - No Traction 

Left, Down, L1, R1, Right, Up, Left, Square - Overcast Weather 

DOWN, TRIANGLE, UP, X, L1, R1, L1, R1 - Peds Attack You 

UP, L1, DOWN, R1, LEFT, CIRCLE, RIGHT, TRIANGLE - Peds Have Weapons 

R1, L1, L1, DOWN, LEFT, CIRCLE, DOWN, L1 - Peds Riot 

Left, Down, L1, R1, Right, Up, Left, Triangle - آب و هوای بارانی 

Up, Right, Square, Square, Down, Left, Circle, Circle - Raise Wanted Level 

DOWN, UP, RIGHT, L1, L1, SQUARE, UP, L1 - Ride With Me 

Left, Left, Circle, Circle, Down, Up, Triangle, X - بازی آهسته میشود

Up, L1, Down, R1, Left, L1, Right, R1 - Spawn Rhino Tank 

Down, Up, Right, Triangle, L1, Triangle, L1, Triangle - Spawn Trashmaster Truck 

R1, L1, L1, Down, Up, X, Down, L1 - Speed Up Clock 

Left, Left, R1, R1, Up, Triangle, Down, X - Speed Up Game 

LEFT, DOWN, R1, L1, RIGHT, UP, LEFT, CIRCLE - Sunny Weather 

L1, R1, L1, R1, Left, Circle, Up, X Vehicles - Color Changed to Black (Except for Cop Cars) 

Right, Up, Left, Down, Triangle, Triangle, L1, R1 Vehicles - Color Changed to Chrome (Including Cop Cars) 

Right, Right, Circle, Circle, L1, R1, Down, X Wasted! (Commit Suicide) 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 18:22  توسط shayan |